استدعای سال نو …

 

ای آفریننده‌ی من! قسم‌َت می‌دهم به آغاز سالی جدید، قسم‌َ‌ت می‌دهم به سبز شدن دوباره‌ی طبیعت، به آمدن مجدد بهار، به گرم شدن زمین، که دلِ من و دلِ همه‌ی آن‌هایی که دوست می‌دارم را نو کنی، سبز کنی و گرما بخشی.

پروردگارا! از تو می‌خواهم تا در این نوروز، وجودم را از عشق لبریز کنی و دوست‌داشتن‌هایم را صمیمی و صاف گردانی.

خداوندگارا! در سال جدید، وجودم را برای خودم، برای کسانم، برای جامعه‌ام و برای خودت ارزشمند گردان، تا بی‌وجود زندگی نگذرانم.

باشد که در دهه‌ی جدید، شاد باشیم، شیرین زندگی کنیم و شکوفا شویم…

ای علی…

ای علی!

بیا و حاکمانی را ببین که زر و زور و تزویر چشمانشان را کور کرده و شیعیانی را که در گمراهی نگاه داشته شده اند و زیر بار جور و ستم نای اعتراض ندارند.

به این روز پاک که زاده شده ای قسمت می دهم که به فرزندت مهدی شفاعتمان را بنمایی و بخواهی که زودتر جمالش را بر جهان بتاباند و با ذوالفقار عدالتت سایه خوارج را از سر مسلمین بزدایاند.