فیبرهای نوری پاره شده

حتماً تاکنون شنیده اید که کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر به دلیل پاره شدن کابل های فیبرنوری دریای مدیترانه و خلیج فارس بوده است. که محل این پارگی ها در نقشه بالا مشخص شده اند.

جالب اینجاست که  قطر این کابلهای زیر دریایی فقط دو سوم یک اینچ است! می بینید امروزه ارتباطات بشری به چه کابلهای نازکی وصل هستند؟!

شما میتوانید در همین رابطه، اطلاعات جامعتری را در اینجا پیدا کنید.