بعثت

یاد باد روزی را که محمّد باسم ربّی که بشر را آفرید، خواندن نمود…