از لذت برون سپارى پروژه ها در پونیشا

قبلاً درباره کسب و کار آنلاین با پونیشا نوشته ام. پونیشا سایت برون سپارى پروژه هایى است که مى توان آنها را بصورت آنلاین به انجام رساند.

فرصتى پیش آمد که توانستم لذت برون سپارى پروژه ام را از طریق پونیشا بچشم. مدت زیادى بود که دو مقاله انگلیسى در رده مدیریت بازاریابى بر مبناى تئورى فازى در دست داشتم که مى بایست ترجمه مى شدند. در شهرستان به یکى دو نفر نشان شان دادم و گفتند که متن سخت و زمان برى ست و ترجمه اش هم هزینه بالایى مى طلبد. اینجا بود که یاد پونیشا افتادم و تصمیم گرفتم تا کارم را در آنجا هم به معرض دید قرار دهم.

ساعت پایانى شب بود که پروژه را در پونیشا تعریف کردم. وقتى سحرگاه براى خوردن سحرى بیدار شدم، با کمال تعجب دیدم که در همین چند ساعت، چندین پیشنهاد براى ترجمه مقالاتم ثبت شده است.

به هر حال پروژه را به یکی از پیمانکاران که قیمت و زمان متناسب ترى را پیشنهاد کرده بود، سپردم. بیعانه اى را هم در اختیار پونیشا قرار دادم. در زمان موعود، ترجمه ها را تحویل گرفتم و بعد از بررسى، مابقى مبلغ را هم پرداخت کردم.

کار در پونیشا واقعاً به دلم چسبید. همین حالا هم پروژه تالیف یک مقاله علمى پژوهشى را در آن به پیمانکارى سپرده ام! فکر نکنم دیگر براى انجام چنین کارهایى به مراکز محلى رجوع کنم. چرا که در پونیشا پیمانکاران بیشترى از سراسر دنیا حضور دارند که مسلماً بر قیمت و کیفیت کار تاثیر زیادى دارد.

دوستانه پیشنهاد مى کنم اگر شما هم پروژه هاى مشابهى دارید یا اگر در جستجوى انجام کارهاى آنلاین هستید، براى یکبار هم که شده پونیشا را امتحان کنید.