یا مهدی

رنجورم

دلگیرم

خسته ام،

تنها انتظار فرج توست که آرامم می کند

بیا و خط بکش بر این همه رنج، دلگیری و خستگی…