عشق خودش می‌آید

عشق می‌آید،
عشق هزاران برابر می‌آید،
ولی بایستی خودش بیاید، نبایستی آنرا مطالبه کنی،
زیرا در این صورت هرگز نمی‌آید،
اگر عشق را به زور بطلبی،
آنرا می‌کشی و از بین می‌بری،
بنابراین ببخش.
«آشو»