شب چیره است

اکنون ظلمت بیش از نور، جهان را فرا میگیرد.
خورشید را یارای نگه داشتن روز نیست، و شب سریع بر آن چیره میگردد.
و ما، تنها می نشینیم و آجیل می شکنیم!

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

یک دیدگاه برای “شب چیره است”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.