عزیزتان را بیارید

شمائی که اینقدر راحت گوسفندان را قربانی میکنید! اگر راست گفتارید عزیزتان را برای او پای تیغ بیارید…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!