گفت و گو آئین درویشی نیست

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

تا درخت دوست بر کی دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آئین درویشی نبود

ورنه با تو ماجراها داشتیم

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!