مرگ و زندگی

زنی گفت:

جنگ چگونه مقدّس نباشد در حالی که فرزندم را در آن از دست داده ام؟

به زندگی گفتم:

کاش صدای مرگ را بشنوم!

زندگی صدایش را کمی بلندتر کرد و گفت:

تو اکنون صدایش را می شنوی!

اگر از گشودن تمام اسرار دست بکشی،

مشتاق مرگ می شوی

زیرا مرگ، آخرین راز زندگی است.

تولد و مرگ،

دو مظهر از بالاترین مظاهر شجاعت اند.

جبران خلیل جبران

منبع: ماسه و کف – ترجمه حیدر شجاعی

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

۲ دیدگاه برای “مرگ و زندگی”

 1. THE INTERVIEW WITH GOD
  مصاحبه با خدا
  I dreamed I had an interview with God.
  در رویا دیدم که با خدا حرف میزنم
  So you would like to interview me? God asked.
  او از من پرسید :آیا مایلی از من چیزی بپرسی؟
  If you have the time? I said.
  اگر وقت داشته باشید گفتم…
  God smiled: My time is eternity.
  زمان برای من تا بی نهایت ادامه دارد لبخندی زد و گفت:
  What questions do you have in mind for me?
  چه پرسشی در ذهن تو برای من هست؟
  What surprises you most about humankind?
  پرسیدم: چه چیزی در رفتار انسان ها هست که شما را شگفت زده می کند؟
  God answered…
  پاسخ داد:

  That they get bored with childhood,
  آدم ها از بچه بودن خسته می شوند
  They rush to grow up, and then
  عجله دارند بزرگ شوند و سپس
  Long to be children again.
  آرزو دارند دوباره به دوران کودکی باز گردند
  That they lose their health to make money…
  سلامتی خود را در راه کسب ثروت از دست می دهند
  and then lose their money to restore their health.
  و سپس ثروت خود را در راه کسب سلامتی دوباره از صرف می کنند
  That by thinking anxiously about the future,
  چنان با هیجان به آینده فکر می کنند
  They forget the present,
  که از حال غافل می شوند
  Such that they live in neither the present nor the future.
  به طوری که نه در حال زندگی می کنند نه در آینده

  “That they live as if they will never die,
  آن ها طوری زندگی می کنند.،انگار هیچ وقت نمی میرند
  and die as though they had never lived.
  و جوری می میرند … انگار هیچ وقت زنده نبودند
  We were silent for a while.
  ما برای لحظاتی سکوت کردیم
  And then I asked.
  سپس من پرسیدم
  As a parent, what are some of life’s lessons you want your children to learn
  مانند یک پدر کدام درس زندگی را مایل هستی که فرزندانت بیاموزند؟
  To learn they cannot make anyone love them.
  پاسخ داد:یاد بگیرند که نمیتوانند دیگران را مجبور کنند که دوستشان داشته باشند
  All they can do
  ولی می توانند
  Is let themselves be loved.
  طوری رفتار کنند که مورد عشق و علاقه دیگران باشند

  To learn that it is not good to compare themselves to others.
  یاد بگیرند که خود را با دیگران مقایسه نکنند
  To learn to forgive by practicing forgiveness.
  یاد بگیرند …دیگران را ببخشند با عادت کردن به بخشندگی
  To learn that it only takes a few seconds to open profound wounds in those they love,
  کنید یاد بگیرند تنها چند ثانیه طول می کشد تا زخمی در قلب کسی که دوستش دارید ایجاد
  and it can take many years to heal them.
  ولی سال ها طول می کشد تا آن جراحت را التیام بخشید
  To learn that a rich person
  دارد یاد بگیرند یک انسان ثروتمند کسی نیست که دارایی زیادی
  is not one who has the most, but is one who needs the least
  بلکه کسی هست که کمترین نیاز وخواسته را دارد
  To learn that there are people who love them dearly,
  یاد بگیرند کسانی هستند که آن ها را از صمیم قلب دوست دارند

  But simply have not yet learned how to express or show their feelings.
  ولی نمیدانند چگونه احساس خود را بروز دهند
  To learn that two people can
  یاد بگیرند وبدانند ..دونفر می توانند به یک چیز نگاه کنند
  Look at the same thing and see it differently?
  ولی برداشت آن ها متفاوت باشد
  To learn that it is not enough that they
  یاد بگیرند کافی نیست که تنها دیگران را ببخشند
  Forgive one another, but they must also forgive themselves.
  بلکه انسان ها باید قادر به بخشش و عفو خود نیز باشند
  “Thank you for your time,” I said
  سپس من از خدا تشکر کردم و گفتم
  “Is there anything else you would like your children to know?”
  آیا چیز دیگری هم وجود دارد که مایل باشی فرزندانت بدانند؟
  God smiled and said, just know that I am here… always.
  خداوند لبخندی زد و پاسخ داد: فقط این که بدانند من این جا و با آن ها هستم……… .برای همیشه

  صادق: بابت شعر قشنگتون ممنونم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.