ما داریم می سوزیم!

شمال هوا خیلی گرم شده!

بدیش اینه که رطوبت هوا هم خیلی بالاست.

و ما داریم در عرق میسوزیم!

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!