ایران بُرد

نظامیان بازداشت شده انگلیسی در حال خداحافظی از ایرانبعد از دو هفته جنگ و جدالهای رسانه ای درباره تجاوز نظامیان انگلیسی به آبهای ایران، بالاخره دولت ایران مبتدرانه و مقتدرانه به این قائله فیصله داد و با بوسه، سیلی محکمی به انگلیس و شریکانش زد!
با اینکه با احمدی نژاد و اطرافیانش میانه خوبی ندارم، اما در این مورد نباید از حق گذشت و واقعاً عفو بازداشت شدگان انگلیسی و برگرداندنشان به انگلیس بعد از تعهّد کتبی این کشور مبنی بر تکرار نشدن این موضوع جای بسی تقدیر و تحسین دارد.
امیدوارم که با این کار چهره خدشه دار شده ایران در جامعه بین المللی کمی روشنتر شود.

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!