نخستین کلمه خدا

هرگز به خود نیامدم

مگر در برابر آن که از من پرسیده باشد:

کیستی؟

خداوند اندیشید

و فرشتگان،

نخستین اندیشه ی او بودند.

خداوند سخن گفت

و انسان،

نخستین کلمه ی او بود!

ماسه و کف

جبران خلیل جبران

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!