عناصر هستی

در هستی دو عنصر است و بس؛

زیبایی و حقیقت.

زیبایی در دل عاشقان

و حقیقت در بازوی آنان که شخم می زنند.

جبران خلیل جبران

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!