عشق

عشق آتشی است در قلب عاشق که می‌سوزد و می‌گدازد و هر وجود پلیدی را به خاکستر دگرگون می‌کند، و فقط آنچه را که راست است در روح برجا می‌گذارد.

جبران خلیل جبران

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!