و خدا اسماعیل را به ابراهیم بخشید

و ابراهیم، خدا را به اسماعیلش ترجیح داد

و اسماعیل، خدا را بر خود ترجیح داد

و خدا اسماعیل را به ابراهیم،

و اسماعیل را به اسماعیل

بخشید…

و این عیدی مبارک شد…

بر شما نیز مبارک باد…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!