شهادت فاطمه
وارث پیامبر
مظهر «حق مظلوم»
مظهر نخستین اعتراض و تجسم نیرومند و صریح دادخواهی که شعار ملتهای محکوم و طبقات مظلوم در نظام حاکم بود
بر همه آزاد مردان و آزاد زنان تسلیت باد

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!