آب را گل نکنیم

آب را گل نکنیم

در فرو دست انگار، کفتری می خورد آب

یا که در بیشه دور، سیره ای پر می شوید

یا در آبادی، کوزه ای پُر می گردد.

آب را گل نکنیم

شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فروشوید

اندوه دلی.

دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب،

زن زیبایی آمد، لب رود

آب را گل نکنیم

روی زیبا دو برابر شده است!

سهراب سپهری

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!