نوروز مبارک

ما تافته جدا بافته نیستیم!

جهان نو می شود، پس ما هم!

نو شدن مبارکتان باد…