لحظاتی هست که میان ما و آنان که دوستشان داریم، هیچ فاصله ای نیست!