سایت رسمی روز بلاگستان فارسی

سال پیش به کمک تعدادی از بلاگ‌نویسان مشتاق، سایتی را برای هماهنگی برنامه‌های روز بلاگستان فارسی، راه انداختیم. مهمترین شاخصی که در ایجاد این سایت در نظر گرفته شد، عدم وابستگی آن به گروه‌ها یا جناح‌ها می‌باشد. این سایت متعلق به همه‌ی بلاگ‌نویسان فارسی‌زبان است و تنها هدف آن، همان‌طور که گفته شد، ایجاد هماهنگی […]