استدعای سال نو …

  ای آفریننده‌ی من! قسم‌َت می‌دهم به آغاز سالی جدید، قسم‌َ‌ت می‌دهم به سبز شدن دوباره‌ی طبیعت، به آمدن مجدد بهار، به گرم شدن زمین، که دلِ من و دلِ همه‌ی آن‌هایی که دوست می‌دارم را نو کنی، سبز کنی و گرما بخشی. پروردگارا! از تو می‌خواهم تا در این نوروز، وجودم را از عشق […]

ای علی…

ای علی! بیا و حاکمانی را ببین که زر و زور و تزویر چشمانشان را کور کرده و شیعیانی را که در گمراهی نگاه داشته شده اند و زیر بار جور و ستم نای اعتراض ندارند. به این روز پاک که زاده شده ای قسمت می دهم که به فرزندت مهدی شفاعتمان را بنمایی و […]