بدون شمشیر کشیدن

جنگجوئی از استادش پرسید: «بهترین شمشیرزن کیست؟» استاد گفت: «به دشت برو. صخره‌ای آنجاست. می‌خواهم که به صخره اهانت کنی.» شاگرد پرسید: «چرا باید چنین کنم؟ سنگ جوابی نخواهد داد.» استاد گفت: «بسیار خوب. پس با شمشیرت به او حمله کن.» شاگرد گفت: «این کار را هم نخواهم کرد. شمشیرم خواهد شکست. و اگر با […]

کمبود فتنه روح را ضعیف می‌کند

بین راهبان مشهور شده بود که جوزف راهب به حدی عبادت کرده است که بر تمام امیال نفسانی‌اش غالب آمده است و دیگر لازم نیست نگران چیزی باشد. این کلمات به گوش یکی از فرزانگان صومعه ستا رسید. او بعد از صرف عصرانه شاگردانش را فراخواند و به آن‌ها گفت: «شنیده‌اید که می‌گویند جوزف دیگر […]

یک عمل جسورانه کافی است!

رام کنندگان حیوانات سیرک برای مطیع کردن فیل‌ها از ترفند ساده ای استفاده می‌کنند. زمانی که حیوان هنوز بچه است، یکی از پاهای او را به تنه درختی می‌بندند. حیوان جوان هر چه تلاش می‌کند نمی‌تواند خود را از بند خلاص کند. اندک اندک این عقیده که تنه درخت خیلی قوی‌تر از اوست در فکرش […]

در وصیتنامه خودتان را از قلم نیاندارید!

آرتور روبینشتاین، نوازنده پیانو، برای رسیدن به قرار ناهار در رستوران درجه یکی در نیویورک دیر کرده بود. دوستانش آهسته آهسته نگران می‌شدند. اما سرانجام سر و کله روبینشتاین پیدا شد، در حالی که دختر بور و جذابی با یک سوم سن خودش همراهش بود. او دوستانش را با سفارش دادن گرانقیمت‌ترین غذای رستوران و […]

گریه کن!

مرشد می‌گوید: «اگر مجبوری گریه کنی، مانند کودک گریه کن. تو زمانی کودک بوده‌ای و یکی از نخستین چیزهایی که آموخته‌ای گریستن بوده است، زیرا گریه بخشی از زندگی است. هرگز فراموش نکن که در آشکار کردن احساساتت آزادی و این کار، شرم‌آور نیست. ضجه بزن. با صدای بلند هق‌هق کن و هر چه می‌خواهی […]