V : دشمنانی با پیام صلح

آیا انسان تنها ساکن هوشمند جهان هستی است؟ یا اینکه در گوشه‌ی دیگری از جهان موجودات هوشمند دیگری هم زندگی می‌کنند؟ در صورت وجود موجودات دیگر آیا آنها از بشر هوشمندترند؟ آیا این امکان وجود دارد که روزی بتوانیم با ساکنان کرات دیگر تماس برقرار کنیم؟ بشر همواره کنجکاو است تا پاسخ سوالات بالا و […]