سخنرانی پادشاه

سخنرانی و سخنوری از مهمترین ویژگی‌های پادشاهان و حاکمان محسوب می‌شوند. بطوری که اگر حاکمان نتوانند فصیح و بلیغ با مردمان‌شان سخن بگویند و نظر آنها را جلب کنند، ممکن است که از سوی آنان طرد شوند. با این اوصاف در نظر گرفتن پادشاهی که لکنت زبان دارد، اوضاع پیچیده‌ای را به ذهن می‌رساند!   […]