میلاد مبارک


میلاد با سعادت آخرین پیامبر آزادی، آگاهی و قدرت، حضرت محمّد مصطفی (ص)
و ششمین امام شیعیان، امام جعفر صادق (ع) گرامی باد.