بلاگ‌نوشت ۷ ؛ برای بودن با شما…

امروز آغاز هفتمین سال حضور من در نت، زیر لوای بلاگ‌نوشت است. گرچه شش سال گذشته است، اما هنوز هم  با اینکه خیلی دوستش می‌دارم، آن‌گونه که شاید از گذشته‌اش راضی نیستم! شاید به این خاطر باشد که هنوز هم از پتانسیل‌هایی که هست، درست استفاده نمی‌کنم. توجیهش هم می‌تواند این باشد که از یک […]