از “یزد”ی که دیدیم

– توفیق شد تا دو سه روزی رو به همراه حدیثه بانو به یزد سفر کنیم. با اینکه در ابتدای امر بخاطر ۱۰۰۰ کیلومتری که رفته بودیم، کمی احساس تردید و پشیمانی داشتیم اما در نهایت به لطف منیره خانوم خاطره‌ای خوش از یزد توشه کردیم. – در نگاه اول، خیابان‌های بزرگ و خلوت یزد نظرم رو […]