لحظاتی هست که میان ما و آنان که دوستشان داریم، هیچ فاصله ای نیست!

خدا کافیست

و آن کس که در راه حق به خدا اعتماد کند. خداوند او را بس است. خدا فرمان و حکم خود را به نتیجه می رساند