محال است که من خر شوم

لال شوم

کور شوم

کر شوم

لیک محال است که من خر شوم

پ.ن: دنبال پستهای چند روز پیشی که اینجا نوشته بودم نگردید!

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!