سفر

دوباره در سفرم،

میخواهم نگاه کنم…

به تمام دشت هایی که ندیدم.

هیوا مسیح

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!