بزرگِ آزاده

یک انسان می تواند آزاد باشد، بی بزرگ بودن، اما هیچ انسانی نمیتواند بزرگ باشد، بی آزاد بودن.

جبران خلیل جبران

منتشرشده توسط