باور کنیم

شعور یک گیاه، در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی‌آید، از بهاری می‌آید که فرا می‌رسد. گیاه به روزهایی که رفته، نمی‌اندیشد، به روزهایی می‌اندیشد که می‌آید.

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسانها، باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آنچه که می‌خواهیم، دست یابیم؟

جبران خلیل جبران

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!