برای چه متحد می‌شویم؟

سالکی گفت: «مرشدان همگی می‌گویند که گنج معنوی در کاوشی انفرادی یافت می‌شود. اگر چنین است، ما برای چه گرد هم آمده‌ایم؟»
مرشد پاسخ داد: «جنگل همواره از تک درخت نیرومندتر است. جنگل در خود رطوبت نگه می‌دارد، در برابر توفان مقاومت می‌کند و خاک را حاصلخیز نگه می‌دارد. این است دلیل اجتماعی شما. اما آنچه درخت را توانمند می‌سازد، ریشه‌های آن است و ریشه‌های گیاه نمی‌تواند به رشد دیگری کمک کند.»
«متحد بودن برای هدفی خاص، به این معنی است که به هر کسی اجازه بدهیم به رو خودش به هدف نزدیک شود و این راه کسانی است که می‌خواهند با خدا در ارتباط باشند.»
مکتوب ـ پائولوکوئیلو ـ وحید بهلول