محمّد (ص)

محمّد(ص)، پیغمبر اسلام، آخرین پیام آور از یک نهضت جهانی و بشری پیامبرانی است که به نام اسلام، بشریت را به عبودیت خدای واحد می‌خواندند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند.
محمّد(ص) آمده است تا با تحقق همه جانبه جهان‌بینی توحید، به تاریخ بشری، به نژادها، به ملّت‌ها، به گروه‌ها و به خاندان‌ها و طبقات اجتماعی بشری (تفرقه‌هایی که همواره به وسیله مذهب شرک توجیه می‌شده است) وحدت ببخشد.
محمّد(ص)، موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند، که سرنوشت محتومشان بردگی است. او پیامبر آزادی، آگاهی و قدرت است. پیامبر مسلح است. وارث ابراهیم و مظهر دین توحید خداست.
نه تنها انسان‌های آزاده که عرشیان نیز توهین به او را برنخواهند تافت…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!