بخواهید، تا به شما داده شود.
بجوئید تا بیابید.
در بزنید، تا در بروی شما باز شود.
چون هرکس چیزی بخواهد، بدست می آورد،
و هرکه می جوید، پیدا می کند.
کافیست در بزنید، که در به رویتان باز شود.
سالروز ولادت پیام آور صلح و دوستی، عیسی بن مریم (ع) شاد باد

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!