محمد(ص)

محمد، پیامبر مسلح و ویران کننده امپراطوری های شرق و غرب…
محمد، وارث ابراهیم و مظهر دین توحید خدا و وحدت خلق در تاریخ انسان…
محمد، مردی که در دلش قلب عیسی می تپد و در دستش شمشیر خون آلود سزار را دارد و نجات بشریت اسیر به این هر دو نیازمند است، که قیصر تنها خون می ریزد و عیسی تنها دوست می دارد و این دو، بی هم، هیچ نمی ارزند…
پیغمبر اسلام، آخرین پیام آور این دینی است که در طول تاریخ به تصریح مکرر قرآن، همه پیامبرانش آمده اند، تا «حکمت» را و «کتاب» را و «عدالت» را در جهان تعلیم کنند و پیغمبر اسلام آخرین پیامبر از این نهضت جهانی و بشری پیامبرانی است که به نام اسلام، بشریت را به عبودیت خدای واحد می خواندند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند و پیامبر اسلام آمده است تا با تحقق همه جانبه جهان بینی توحید، وحدتی به تاریخ بشری، وحدتی به نژادها، به ملت ها، به گروه ها و به خاندان ها و طبقات اجتماعی بشری ببخشد، تفرقه هایی که همواره به وسیله مذهب شرک توجیه می شده است… پیغمبر اسلام، موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند، که سرنوشت محتومشان بردگی است…

تلخیصی از مجموعه آثارهای ۵ ـ ۹ ـ ۱۳ ـ ۱۹ دکتر علی شریعتی

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!